Ani takmer po mesiaci od uzatvorenia pestovateľských páleníc sa situácia nemení. Ich brány musia ostať zatvorené naďalej. Pestovatelia sa tak nadarmo dožadujú služby, ktorá je “Opatrením ÚVZSR” pozastavená. 

Pestovateľské pálenice sú poskytovateľmi služby, ktoré sú od 16. marca uzatvorené

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia pod číslom OLP12595/2020 zo dňa 15.3.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona Č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon Č. 355/2007 Z. z.”) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky Č. 113 z 15. marca 2020 podľa § 12 ods. 2 písm. f) a § 48 ods. 4 písm. e) zákona Č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia:

A) S účinnosťou od 16. marca 2020 od 6:00 hod. sa na obdobie 14 dní uzatvárajú všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem:
1. predajní potravín, mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na
osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné
lekárske účely,
2. lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok,
3. predajní drogérie,
4. čerpacích staníc pohonných hmôt a palív,
5. predajní novín a tlačovín,
6. predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií,
7. prevádzok telekomunikačných operátorov,
8. prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením,
9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,
10. prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb.

Atď.

Nerešpektovanie opatrenia uvedeného v bode A, B je správnym deliktom podl’a § 57 ods. 33 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podl’a § 57 ods~ 41 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 20.000 eur.

Dokedy budú pestovateľské pálenice uzatvorené záleží od okolností a rozhodnutí Vlády Slovenskej republiky. Páleničiarsky rok začína 1. júla. My všetci veríme, že budeme môcť prísť s prvými kvasmi do otvorených páleníc. Kedy to však bude je momentálne otázne.

Celé znenie OPATRENIA: Opatrenie_UVZ_SR_o_zakaze_a_obmedzeni_prevadzok_15032020

Text: Jozef Čičmanec, Palenice.sk
Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – www.uvzsr.sk