Pálenô Matúša Čáka Trenčín – 5. ročník

Spoločnosť EXPO CENTER a. s. a SLOVENSKÝ RÁD RYTIEROV DESTILÁTOV
Usporiadajú

5. ročník medzinárodnej súťaže ovocných a obilných destilátov o

PÁLENÔ MATÚŠA ČÁKA

Termín doručenia destilátov : do 04. apríla 2022
Odborná degustácia sa uskutoční : upresníme
Vyhodnotenie a na výstavisku EXPO CENTER, a. s. v Trenčíne: 21. apríla 2022
Výstava ZAHRADKÁR 2022: 21. – 23. apríla 2022

Súťaže sa môžu zúčastniť:
* destilátové liehovary
* pestovateľské pálenice
* fyzické osoby

     Destiláty budú hodnotené medzinárodnou odbornou komisiou pozostávajúcou z najlepších slovenských, českých a moravských degustátorov.
     Ocenené vzorky jednotlivých kategórií sa dostanú do užšieho výberu destilátov, ktoré budú disponibilné pre laické hodnotenie prístupné účastníkom výstavy.
     Súťaž a výstava prebiehajú v súlade so stanoviskom FS SR.

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke: www.expocenter.sk; www.srrd.sk;

❖ PRIHLÁŠKA DO SÚŤAZE
❖ ŠTATÚT SÚŤAŽE
❖ KRITÉRIÁ HODNOTENIA

tel.: +421 32 770 43 34 mob.: +421 948 104 484 e-mail:moravik@expocenter.sk
EXPO CENTER, a. s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín, SR
www.expocenter.sk

Porota hodnotí Vaše destiláty v kategórii podľa systému 50 bodov/ 6 kritérií a udeľuje ceny podľa dosiahnutého hodnotenia takto:
❖ Šampión PÁLENÔ MATÚŠA ČÁKA
❖ Víťaz kategórie
❖ Zlatý destilát – zlatá medaila
❖ Strieborný destilát – strieborná medaila
❖ Bronzový destilát – bronzová medaila

PODMIENKY SÚŤAŽE DESTILÁTOV
Prihlasovateľ doručí označené destiláty (vzorky) s vyplnením prihlasovacím formulárom na adresu: Piváreň EMKO pri knižnici, Partizánska 6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (denne od 10:00 – 22.00)

PRIHLASOVACÍ POPLATOK
Destilátové liehovary sú povinné uhradiť prihlasovací poplatok 5 Eur za prvých 6 ks vzoriek v hotovosti pri odovzdaní vzorky alebo bankovým prevodom na účet s tým, že uvedú názov a adresu firmy, IČO, meno kontaktnej osoby a u vzoriek druh, odrodu a ročník.

Pestovateľské pálenice a Fyzické osoby sú oslobodené od registračného poplatku s tým, že uvedú názov a adresu pálenice i majiteľa vzorky, meno kontaktnej osoby a u vzoriek druh, odrodu a ročník. Fľašu, prosíme, čitateľne označiť a vyplniť prihlasovací formulár.
1 vzorka = 0,30 – 0,50 litra destilátu.

Dôležité informácie

CIEĽ A VÝZNAM SÚŤAŽE
Cieľom je vytvoriť tradíciu vrcholovej súťaže nadväzne na doterajšie ročníky súťaží v Radimove, Myjave, Dohňanoch, Giraltovciach, Krajnom-Matejovci, Komárne, Juri nad Hronom, Lukovištiach, ktorá sa bude konať každoročne v priestoroch výstaviska EXPO CENTER a. s. v Trenčíne, v rámci expozície ZÁHRADKÁR:
• prezentovať kultúru výroby a konzumácie destilátov
• vytváranie súťaživého prostredia medzi výrobcami destilátov
• zvyšovanie kvality destilátov prostredníctvom dosiahnutých výsledkov
• ohodnotenie dobrej práce a uznanie jej kvality prevádzkovateľov pestovateľských páleníc, pestovateľov ovocia a ovocných liehovarov

ORGANIZÁTORI SÚŽAŽE
EXPO CENTER a. s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 314 12 581, IČ DPH: SK2020383728
Zapísaná: Okresný súd v Trenčíne, Odd.: SA, vložka č. 68/R
tel.: +421 32 770 43 34, www.expocenter.sk a

SLOVENSKÝ RÁD RYTIEROV DESTILÁTOV, Akademická 4, 949 01 Nitra
IČO: 42 207 274, Reg. číslo MV SR: VVS/1-900/90-38029, www.srrd.sk

PODMIENKY ÚČASTI
Súťaž je otvorená všetkým výrobcom destilátov, ktorí rešpektujú zmysel štatútu tejto súťaže.

SÚŤAŽNÉ VZORKY
Vzorka súťažného destilátu je minimálne 1 fľaša destilátu nie menšieho ako 0,30 litra. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť vzorky, ktoré nespĺňajú podmienky tohto štatútu. Vzorky sa stávajú majetkom organizátora.
Na prihláške a na prihlásenej vzorke destilátu je nutné uviesť tieto základné údaje :
• názov destilátu
• výrobca /majiteľ
• krajina pôvodu
• rok výroby
• koncentrácia alkoholu (obj. %)

6. KATEGÓRIE SÚŤAŽNÝCH VZORIEK
Kategória A – jablko
Kategória B – hruška
Kategória C – marhuľa a broskyňa
Kategória D – slivka
Kategória E – čerešňa a višňa
Kategória F – hroznové, vínne destiláty
Kategória G – iné ovocie
Kategória H – obilné destiláty

PRIHLASOVACÍ POPLATOK
Pre pestovateľské pálenice a súkromné osoby je účasť v súťaži bez poplatku.
Prihlasovací poplatok je pre destilátové liehovary 5,00 EUR bez DPH za prvých 6 ks vzoriek. Prihlasovateľ môže uhradiť poplatok v hotovosti pri odovzdaní vzorky alebo ho poslať bankovým prevodom na účet organizátora.

ZLOŽENIE HODNOTIACEJ KOMISIE
Súťažné destiláty bude hodnotiť komisia, ktorá bude zložená z uznávaných odborníkov, ktorú bude menovať Slovenský Rád rytierov destilátov :
• predseda hodnotiacej komisie, z dôvodu zachovania kreditu danej výstavy, je riadne delegovaný Senátom SRRD; kópiu delegačného listu obdrží aj organizátor,
• predseda hodnotiacej komisie zodpovedá za priebeh degustačnej súťaže aj za výber degustátorov
• SRRD zabezpečí aj účasť medzinárodných akreditovaných hodnotiteľov, ktorí budú v spolupráci s domácimi hodnotiteľmi degustovať súťažiace vzorky destilátov
• každý z hodnotiteľov hodnotí samostatne
• do hodnotiacej komisie má právo delegovať svojho zástupcu každý destilátový liehovar, ktorý poskytne vzorky do súťaže; meno delegovaného zástupcu riadne oznámi predsedovi hodnotiacej komisie

HODNOTENIE
Destiláty sa budú hodnotiť 50 bodovým systémom hodnotenia. Všetky vzorky budú hodnotené anonymne, v osobitnej miestnosti pod dohľadom predsedu hodnotiteľskej komisie, v skupinách podľa jednotlivých kategórií.

DIPLOMY A CENY
Víťazným vzorkám sa budú udeľovať Zlaté, Strieborné a Bronzové diplomy. V jednotlivých kategóriách sa víťazom udelí cena Víťaz odrody. Titul Šampión výstavy bude udelený iba jednej vzorke. V prípade rovnosti bodov (50 bodov) má prednosť vzorka z kategórie D.