Pálenô Matúša Čáka Trenčín – 5. ročník

Spoločnosť EXPO CENTER a. s. a SLOVENSKÝ RÁD RYTIEROV DESTILÁTOV, v spolupráci so Združením výrobcov liehu a liehovín na Slovensku a Združením pestovateľských páleníc
a destilátových liehovarov na Slovensku
Usporiadajú

5. ročník medzinárodnej súťaže ovocných a obilných destilátov o

PÁLENÔ MATÚŠA ČÁKA

Termín doručenia destilátov : do 31. marca 2020
Odborná degustácia sa uskutoční : 02. apríla 2020
Vyhodnotenie a na výstavisku EXPO CENTER, a. s. v Trenčíne: 15. apríla 2020
Výstava ZAHRADKÁR 2019: 15. – 19. apríla 2020

Súťaže sa môžu zúčastniť:
* destilátové liehovary
* pestovateľské pálenice
* fyzické osoby

     Destiláty budú hodnotené medzinárodnou odbornou komisiou pozostávajúcou z najlepších slovenských, českých a moravských degustátorov.
     Ocenené vzorky jednotlivých kategórií sa dostanú do užšieho výberu destilátov, ktoré budú disponibilné pre laické hodnotenie prístupné účastníkom výstavy.
     Súťaž a výstava prebiehajú v súlade so stanoviskom FS SR.

Ďalšie informácie nájdete aj na stránke: www.expocenter.sk; www.srrd.sk;

❖ PRIHLÁŠKA DO SÚŤAZE
❖ ŠTATÚT SÚŤAŽE
❖ KRITÉRIÁ HODNOTENIA

Prihláška do súťaže – 5. ročník

tel.: +421 32 770 43 34 mob.: +421 948 104 484 e-mail:moravik@expocenter.sk
EXPO CENTER, a. s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín, SR
www.expocenter.sk

Porota hodnotí Vaše destiláty v kategórii podľa systému 50 bodov/ 6 kritérií a udeľuje ceny podľa dosiahnutého hodnotenia takto:
❖ Šampión PÁLENÔ MATÚŠA ČÁKA
❖ Víťaz kategórie
❖ Zlatý destilát – zlatá medaila
❖ Strieborný destilát – strieborná medaila
❖ Bronzový destilát – bronzová medaila

PODMIENKY SÚŤAŽE DESTILÁTOV
Prihlasovateľ doručí označené destiláty (vzorky) s vyplnením prihlasovacím formulárom na adresu: EXPO CENTER a.s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín, prípadne na adresu: Radko Jurák, Dojč 27, 906 02 Dojč

PRIHLASOVACÍ POPLATOK
Destilátové liehovary sú povinné uhradiť prihlasovací poplatok 5 Eur za prvých 6 ks vzoriek v hotovosti pri odovzdaní vzorky alebo bankovým prevodom na účet s tým, že uvedú názov a adresu firmy, IČO, meno kontaktnej osoby a u vzoriek druh, odrodu a ročník.
Názov účtu: EXPO CENTER a. s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK53 5600 0000 0006 4295 5001
BIC kód: KOMASK2X
Ako variabilný symbol uveďte IČO prihlasujúcej sa firmy.

Pestovateľské pálenice a Fyzické osoby sú oslobodené od registračného poplatku s tým, že uvedú názov a adresu pálenice i majiteľa vzorky, meno kontaktnej osoby a u vzoriek druh, odrodu a ročník. Fľašu, prosíme, čitateľne označiť a vyplniť prihlasovací formulár.
1 vzorka = 0,30 – 0,50 litra destilátu.

ŠTATÚT SÚŤAŽE

1. CIEĽ A VÝZNAM SÚŤAŽE
Cieľom je vytvoriť tradíciu vrcholovej súťaže nadväzne na doterajšie ročníky súťaží v Radimove, Myjave, Dohňanoch, Giraltovciach, Krajnom-Matejovci, Komárne, Juri nad Hronom, Lukovištiach, ktorá sa bude konať každoročne v priestoroch výstaviska EXPO CENTER a. s. v Trenčíne, v rámci expozície ZÁHRADKÁR:
• prezentovať kultúru výroby a konzumácie destilátov
• vytváranie súťaživého prostredia medzi výrobcami destilátov
• zvyšovanie kvality destilátov prostredníctvom dosiahnutých výsledkov
• ohodnotenie dobrej práce a uznanie jej kvality prevádzkovateľov pestovateľských páleníc, pestovateľov ovocia a ovocných liehovarov

2. DÁTUM A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE
Dňa 2.4.2020 sa bude konať odborná degustácia dodaných vzoriek. V dňoch 15.4.2020 až 19.4.2020 počas konania sa veľtrhu ZÁHRADKÁR sa bude konať laická degustácia destilátov. Odborná degustácia sa bude konať komisiou zostavenou z odborníkov zo Slovenska i zahraničia pod záštitou Slovenského Rádu rytierov destilátov v areáli výstaviska EXPO CENTER a. s.

3. ORGANIZÁTORI SÚŽAŽE
EXPO CENTER a. s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 314 12 581, IČ DPH: SK2020383728
Zapísaná: Okresný súd v Trenčíne, Odd.: SA, vložka č. 68/R
tel.: +421 32 770 43 34, www.expocenter.sk a

SLOVENSKÝ RÁD RYTIEROV DESTILÁTOV, Akademická 4, 949 01 Nitra
IČO: 42 207 274, Reg. číslo MV SR: VVS/1-900/90-38029, www.srrd.sk

4. PODMIENKY ÚČASTI
Súťaž je otvorená všetkým výrobcom destilátov, ktorí rešpektujú zmysel štatútu tejto súťaže.

5. SÚŤAŽNÉ VZORKY
Vzorka súťažného destilátu je minimálne 1 fľaša destilátu nie menšieho ako 0,30 litra. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť vzorky, ktoré nespĺňajú podmienky tohto štatútu. Vzorky sa stávajú majetkom organizátora.
Na prihláške a na prihlásenej vzorke destilátu je nutné uviesť tieto základné údaje :
• názov destilátu
• výrobca /majiteľ
• krajina pôvodu
• rok výroby
• koncentrácia alkoholu (obj. %)

6. KATEGÓRIE SÚŤAŽNÝCH VZORIEK
Kategória A – jablko
Kategória B – hruška
Kategória C – marhuľa a broskyňa
Kategória D – slivka
Kategória E – čerešňa a višňa
Kategória F – hroznové, vínne destiláty
Kategória G – iné ovocie
Kategória H – obilné destiláty

7. UZÁVIERKA DORUČENIA PRIHLÁŠOK A VZORIEK
Každý prihlasovateľ musí vrátiť vyplnenú prihlášku do lehoty uzávierky do 15:00 hod. Vzorky musia byť doručené na náklady prihlasovateľa do areálu výstaviska EXPO CENTER a. s. v Trenčíne zodpovednej osobe zo strany organizátora (Henrieta Dunčková):
EXPO CENTER a. s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín, Slovenská republika
tel.: +421 32 770 43 25, mob.: +421 915 771 269, email: dunckova@expocenter.sk

prípadne vzorky môže prihlasovateľ poslať poštou do lehoty uzávierky na adresu:
Radko Jurák
Dojč 27
906 02 Dojč

8. PRIHLASOVACÍ POPLATOK
Pre pestovateľské pálenice a súkromné osoby je účasť v súťaži bez poplatku.
Prihlasovací poplatok je pre destilátové liehovary 5,00 EUR bez DPH za prvých 6 ks vzoriek. Prihlasovateľ môže uhradiť poplatok v hotovosti pri odovzdaní vzorky alebo ho poslať bankovým prevodom na účet organizátora:

EXPO CENTER a. s., K výstavisku 447/14, 911 40 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 314 12 581, IČ DPH: SK 2020383728,
Zapísaná: Okresný súd v Trenčíne, Odd.: SA, vložka č. 68/R
tel.: +421 32 770 43 34
Bankové spojenie: EXPO CENTER a. s.
Banka: PRIMA BANKA SLOVENSKO, a. s.
IBAN: SK 53 5600 0000 0006 4295 5001
BIC kód: KOMASK2X
Ako variabilný symbol uveďte IČO prihlasujúcej organizácie.

9. ZLOŽENIE HODNOTIACEJ KOMISIE
Súťažné destiláty bude hodnotiť komisia, ktorá bude zložená z uznávaných odborníkov, ktorú bude menovať Slovenský Rád rytierov destilátov :
• predseda hodnotiacej komisie, z dôvodu zachovania kreditu danej výstavy, je riadne delegovaný Senátom SRRD; kópiu delegačného listu obdrží aj organizátor,
• predseda hodnotiacej komisie zodpovedá za priebeh degustačnej súťaže aj za výber degustátorov
• SRRD zabezpečí aj účasť medzinárodných akreditovaných hodnotiteľov, ktorí budú v spolupráci s domácimi hodnotiteľmi degustovať súťažiace vzorky destilátov
• každý z hodnotiteľov hodnotí samostatne
• do hodnotiacej komisie má právo delegovať svojho zástupcu každý destilátový liehovar, ktorý poskytne vzorky do súťaže; meno delegovaného zástupcu riadne oznámi predsedovi hodnotiacej komisie

10. HODNOTENIE
Destiláty sa budú hodnotiť 50 bodovým systémom hodnotenia. Všetky vzorky budú hodnotené anonymne, v osobitnej miestnosti pod dohľadom predsedu hodnotiteľskej komisie, v skupinách podľa jednotlivých kategórií.

11. DIPLOMY A CENY
Víťazným vzorkám sa budú udeľovať Zlaté, Strieborné a Bronzové diplomy. V jednotlivých kategóriách sa víťazom udelí cena Víťaz odrody. Titul Šampión výstavy bude udelený iba jednej vzorke. V prípade rovnosti bodov (50 bodov) má prednosť vzorka z kategórie D.