Majitelia pestovateľských páleníc pozor!

Ste povinní viesť evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadu a to priebežne mesačne.

A zároveň podávať ohlásenie o nakladaní s odpadmi za kalendárny rok do 28.2. Za nesplnenie povinnosti je možná pokuta až 50 000 eur.

V prípade nejasností a otázok sa obráťte priamo na:

Ing. Mária Hrmová EnviroConsulting

0911 33 44 20

Mám otázku

Vysvetlí vám všetko, čo budete musieť splniť. Keďže povinnosť sa týka priebežnej mesačnej evidencie. Vyhnite sa nepríjemnostiam a sankciám.  

Dôležité

Povinnosti, ktoré Vám vyplývajú zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Na základe Vašej činnosti vyplývajú pre Vás tieto povinnosti ako držiteľa odpadu-M, pôvodcu odpadu-P, obchodníka-O, sprostredkovateľa-S:

  • viesť evidencie odpadov na evidenčnom liste odpadu, ak pôvodca odpadu – P,M,O,S nakladá ročne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov a s viac ako 1t ostatných odpadov (napr., stavebné odpady, obaly, drevo, kovy, odpady z výrobnej činnosti, odpady z pálenice – výpalky…) priebežne počas celého roka a podať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka do 28.2. nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu ŽP.

To znamená, že nestačí pre Vás mať zabezpečenú zmluvu so zariadením (BPS), ktorá vám vaše odpady odoberá, ale ste povinní viesť si evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadu, priebežne mesačne, (od 1. 1.2022 bude táto povinnosť elektronická cez systém ISOH) a podávať ohlásenie o nakladaní s odpadmi za kalendárny rok do 28.2. 

Za neplnenie týchto povinností sú sankcie zo SIŽP od 500 € do 50 000 €.

Tieto povinnosti vám viem zabezpečiť na základe mojich ponúkaných služieb.

Ing. Mária Hrmová EnviroConsulting

0911 33 44 20

mariahrmova25@gmail.com

hrmova@enviroconsulting.sk

web: www.enviroconsulting.sk