Refraktometer v ochrannom obale.

Refraktometer v ochrannom obale. Viac info na www.palenice.sk