Priama ochrana proti chorobám a škodcom

Kvalita a termín sú rozhodujúce pri priamej ochrane rastlín voči pôsobeniu chorôb a škodcov. Mnoho pestovateľov sa na mňa obracia s problémom

„Viackrát do roka sme ovocné stromy postrekovali, ale aj tak sme ovocie nezbierali“.

V prvom rade je treba vybrať správny prípravok. Treba poznať účinné látky, nie iba obchodné názvy prípravkov. V súčasnosti je na Slovensku registrovaných 9 prípravkov, ktorých účinnou látkou je mancozeb, ktorý sa používa v boji proti chrastavitosti jabloní (Venturia inaequlis) alebo peronospóre viniča (Plasmopara viticola).

Postrek nerobí jeho názov ale účinná látka. Preto je potrebné sledovať účinné latky a nie iba obchodný názov. V prípade ak sa pravidelne používa jedna účinná látka bez striedania vzniká rezistencia choroby alebo škodcu proti danej účinnej látke, poprípade skupine účinných látok. Takýmto spôsobom si vytvárame oveľa odolnejšie choroby a škodcov.

Znalosť doby účinnosti prípravku je veľmi dôležitá pre stanovenie intervalu medzi jednotlivými ošetreniami. Prípravky sú počas účinnej doby schopné chrániť rastlinu. Po uplynutí tejto doby sa znižuje ochranná látky a rastlina je opäť ohrozená. Pozor, nemýliť si dobu účinnosti s ochrannou dobu. Ochranná doba je označovaná počtom dní od poslednej aplikácie po predpokladaný zber zdravotne nezávodného hrozna. Doba účinku je závislá od rôznych podmienok predovšetkým od druhu prípravku.

V prípade kontaktných prípravkov je to maximálne 10 dní v závislosť od priebehu počasia a fenologickej fázy. Kontaktné prípravky je potrebné aplikovať čo najprecíznejšie, keďže ich účinnosť je iba v mieste kde boli aplikované. V prípade silnejšieho dažďa nad 20 mm prípravky strácajú svoju účinnosť. Medzi kontaktne pôsobiace látky patria napríklad síra, oxychlorid medi, hydroxid medi, folpet.

Účinnosť systémových prípravkov taktiež závisí od priebehu počasia, ich účinnosť býva 10-16 dní. Na rozdiel od kontaktných prípravkov systémové prípravky penetrujú do listu a sú prenášané aj na miesta kde nedošlo k ich aplikácii. Neznamená to však, že ak prípravok aplikujeme na jeden list dostane sa do všetkých častí rastliny, až také jednoduché to nie je. Do niekoľkých hodín od aplikácie sú prípravky odolné voči zmytiu dažďom. Účinnosť prípravkov môžeme zvýšiť primiešaním zmáčadiel.

Pri škodcoch je potrebné aby sme zvolili postrek pre dané vývojové štádium škodcu. Nie je možné, aby sme prípravok určený na ničenie vajíčok (ovicíd) využívali na aplikáciu proti dospelým jedincom (imágo). Toto platí aj opačným spôsobom.

Využitie selektívnych a neselektívnych prípravkov je taktiež potrebné poznať. Selektívne účinné latky sa využívajú iba proti jednému škodcovi poprípade skupine škodcov. Neselektívne (širokospektrálne) látky likvidujú široké spektrum škodcov ale aj prirodzených nepriateľov. Narušenie vzájomnej rovnováhy môže spôsobiť výrazné premnoženie určitého škodcu. Okrem výberu ochrannej látky má veľký význam aj samotná aplikácia. Dôležité je, aby bola postreková látka aplikovaná rovnomerne na celej rastline. Dodržanie dávkovania vody a účinnej látky má veľký význam a je potrebné dodržať pokyny, ktoré sú uvedené na etikete. Pri samotnej aplikácii je potrebné dodržať všetky opatrenia a zabezpečiť ochranu seba a okolitého prostredia.

Text: Jakub Mankovecký
Foto: pixabay.com