Štítnička nebezpečná (Quadraspidiotus perniciosus)

Štítnička nebezpečná (Quadraspidiotus perniciosus) napadá všetky ovocné druhy, predovšetkým jabloň domácu (Malus domestica), hrušku obyčajnú (Pryrus communis), broskyňu obyčajnú (Prunus pesica), slivku domácu (Prunus domestica). Škodca preferuje rastliny, ktoré patria do čeľade ružovité (Rosaceae). Škodca pochádza z Ameriky a do Európy bol zavlečený v prvej polovici minulého storočia.

Symptómy a škodlivosť

Škodca napáda konáre, výhonky, listy a dokonca aj plody. Na napadnutých častiach rastliny sa vytvárajú drobné šedé až žlté škvrny kruhovitého tvaru. Okolo tých škvŕn sa vytvárajú ďalšie výrazne červené, silno ohraničené škvrny rôzneho tvaru. Výlučky, ktoré vytvára štítnička nebezpečná počas cicania sú pre rastliny toxické. Výlučky spôsobujú veľmi rýchle uschýnanie konárov a letorastov. Napadnuté listy rýchlo menia farbu a opadávajú. Ovocné stromy napadnuté štítničkou nebezpečnou spomaľujú svoj rast a v mnohých prípadoch aj časť koruny ovocného stromu odumrie.

Pri dlhodobom zanedbaný ochrany môže nastať aj úhyn celého stromu. Veľký dopad má škodca aj na kvalitatívny a kvantitatívny aspekt úrody, výrazne sa znižuje úrodnosť a aj to málo plodov, ktoré na strome zostane je možné využiť iba na spracovanie.

Vývojový cyklus

Štítnička nebezpečná prezimuje v podobe larvy prvého instaru. Dospelé jedince je možne v našich podmienkach pozorovať v máji. Začiatkom júna v závislosti od priebehu počasia začína škodiť prvá generácia lariev. Jedna samička dokáže počas svojho života rodiť viac ako 300 životaschopných lariev, v závislostí od hostiteľskej rastliny a vplyvu abiotických podmienok prostredia. Larvy sú veľmi malé iba 0,3 mm dlhé. Larvy si po niekoľkých dňoch nájdu pre nich optimálne miestu kde sa pricicajú a začínajú vytvárať ochranný štít, ktorý výrazne obmedzuje účinnosť insekticídov. V závislosti od priebehu počasia sa v našich podmienkach môžu vyvinúť 2-3 generácie štítničky nebezpečnej.

Štítnička nebezpečná na starom dreve
Štítnička nebezpečná na starom dreve

Ochrana

V posledných rokoch sa štítnička nebezpečná stáva v mnohých oblastiach kalamitným škodcom preto je potrebné ochrane venovať patričnú pozornosť. Na rozdiel od predchádzajúcich škodcov štítnička v našich podmienkach nemá antagonistov, ktorí by ju dokázali udržať pod prahom škodlivosti, preto je potrebné venovať pozornosť prípravkom na ochranu rastlín a ich aplikácii.

Jedným z mála antagonistov štítničky nebezpečnej je lienka dvojškvrnná (Chilocorus bipustulatus), ktorá sa však v našich podmienkach vyskytuje zriedkavejšie ako lienka sedembodková alebo lienka dvojbodková.

Prvé ochranné ošetrenie je potrebné vykonať v predjarnom období olejovou emulziou obsahujúcou aj insekticídnu zložku. Účelom postreku je zlikvidovať prezimujúce štádium škodcu ešte pred ich rozmnožením. Je dôležité tento postrek nezanedbať a vykonať ho zodpovedne keďže boj so štítničkou v ďalších fázach vegetácie je veľmi náročný a úspech sa nemusí dostaviť. Počas ďalších fázach vegetácie je možné použiť prípravky obsahujúce účinnú látku spirotetramat alebo acetamiprid. V prípade kalamitného výskytu je potrebné odstrániť napadnuté časti stromov. V mnohých prípadoch je v záujem ochrany okolitých ovocných stromov potrebné zlikvidovať celé napadnuté stromy.
Instar – larválne vývojové štádium škodcu.
Abiotických podmienok prostredia- faktory neživej prírody medzi, ktoré patrí slnečné žiarenie, voda, vzduch a pôda.

Text: Jakub Mankovecký
Foto: Jakub Mankovecký